(English) About us - AgriSAAgri SA

Agri SA bevorder namens sy lede die ontwikkeling, winsgewendheid, stabiliteit en volhoubaarheid van die kommersiële landbou in Suid-Afrika deur sy betrokkenheid en insette op nasionale en internasionale beleidsvlak.

Eenheid oor landbou

Agri SA, ‘n federasie van landbou-organisasies gestig in 1904 as die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, bestaan uit nege provinsiale en 24 bedryfsorganisasies. Deur middel van sy geaffilieerde lede verteenwoordig Agri SA ‘n uiteenlopende groepering van individuele boere ongeag geslag, kleur of ras.

Agri SA se beleidsinsette is onder andere gerig op handels- en nywerheidsbeleid, belasting, grondhervorming, arbeidswetgewing, opleiding, boerontwikkeling, omgewingsake, waterregte en -prysstrategie, ander inset-verwante aangeleenthede, plaasveiligheid, wet en orde, infrastruktuur, tegnologie-ontwikkeling en -oordrag, statistiese inligting en plaaslike regering. Die organisasie het ‘n uitgebreide kommunikasienetwerk met sy lede en ander geaffekteerde gemeenskappe, organisasies en individue.

Agri SA is lid van Besigheideenheid Suid-Afrika (BUSA), die Internasionale Kamer van Koophandel (ICC), die Wêreld Boere-organisasie (WFO), die Suider-Afrikaanse Konfederasie van Landbou-unies (SACAU) en die Cairns-groep van landbouleiers.

Agri SA kommunikeer met lede deur middel van sy twee-maandelikse tydskrif, naamlik Agri, ingelyf Die Boer/The Farmer, ‘n elektroniese nuusbrief en is ook verantwoordelik vir programinhoud van ‘n landbouprogram wat op RSG uitgesaai word.

Landbou in Suid-Afrika is steeds ‘n belangrike sektor ten spyte van sy relatief klein bydrae tot die bruto binnelandse produk. Die sektor is ‘n belangrike verskaffer van werksgeleenthede veral in plattelandse gebiede, asook ‘n belangrike verdiener van buitelandse valuta.

Die landbou se prominente indirekte rol in die ekonomie is ‘n funksie van terugwaartse en voorwaartse skakeling met ander sektore. Aankope van intermediêre goedere en dienste vorm terugwaartse skakeling met die vervaardigingsektor, terwyl voorwaartse skakeling hoofsaaklik gevestig word deur middel van die verskaffing van grondstowwe aan die nywerheid. Ongeveer 70% van landbou-uitsette word gebruik as intermediêre produkte. Die landbou is in eie reg ‘n belangrike sektor asook ‘n belangrike drywer vir groei in die res van die ekonomie – ‘n feit wat ook erken word in beleidsverwante dokumente soos die Nasionale Ontwikkelingsplan 2030.

In wese bevestig die Nasionale Ontwikkelingsplan die noodsaak vir die landbousektor – hetsy opkomend of kommersieel – om steeds die ruimte gegun te word om ekonomiese groei, werkverskaffing, die verdiening van buitelandse valuta en die ontwikkeling van die nywerheidsektor binne ‘n veilige en nie-diskriminerende omgewing maksimaal te kan ondersteun.

Weens ‘n onaanvaarbare vlak van misdaad en geweld in landelike gebiede, poog die organisasie voortgeset om ‘n veilige omgewing vir mense wat betrokke is in die landbou te verseker. ‘n Goeie werksverhouding word gehandhaaf met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) op beleids- sowel as operasionele vlak met die oog daarop om verwante probleme aan te spreek.

Agri SA en sy lede:
1.respekteer en voldoen aan die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika met die formulering van standpunte en verbandhoudende optrede;
2.steun op privaat eiendomsreg en ‘n vryemarkbenadering as vertrekpunte vir welvaartskepping;
3.fokus op landbou-meriete en tree A-polities op;
4.bevorder volhoubare produksiepraktyke, ook ter ondersteuning van nasionale voedselsekerheid;
5.stel nie mandate ondergeskik aan dié van ander organisasies nie;
6.handhaaf demokratiese beginsels met besluitneming, en
7.pas algemeen aanvaarde korporatiewe bestuurspraktyke toe.

“God seën Suid-Afrika”


Agri SA is ‘n federasie van landboukundige organisasie wat in 1904 tot stand gebring is en bestaan uit provinsiale en kommoditeitsorganisasies wat ‘n diverse groep van individuele boere, ongeag gender, kleur of herkoms, verteenwoordig.


Klik hier vir die vakante poste.

Agri SA se hoogste gesag is sy kongres. ‘n Lede-verteenwoordigende kongres word volgens Agri SA se Grondwet jaarliks aangebied wat ook handel met die verkiesing van leiers. Die kongresbesluite is leidinggewend tot die bepaling van Agri SA se werksprogram en prioriteite vir die komende jaar.

Die Algemene Raad word op ‘n verteenwoordigende basis saamgestel uit sy lede-organisasies en dien as die hoogste gesag wanneer die kongres nie in sitting is nie. Die Raad bepaal beleid waarvolgens beleidskomitees funksioneer en verskaf die nodige mandate om beleid uit te voer.

Dié komitee is ondergeskik aan die Algemene Raad en die Uitvoerende Komitee en is verantwoordelik vir oorsig oor die finansiële- en korporatiewe bestuur van Agri SA. Dit beskik verder oor sodanige magte en vervul sodanige pligte as wat die Algemene Raad of Uitvoerende Komitee daaraan mag delegeer of opdra. Die komitee bestaan uit die President, Adjunk-presidente, voorsitter van die Algemene Sakekamer, voorsitter van die Bedryfskamer en die Uitvoerende Direkteur.

Johannes Moller
President
Johannes Möller
Dan Kriek
Adjunk-president
Dan Kriek
Phenias Gumede
Adjunk-president
Phenias Gumede
Agri SA web image 155x232px
Voorsitter Algemene Sakekamer
Henk van Wyk
Harry Prinsloo
Voorsitter Bedryfskamer
Harry Prinsloo
Omri van Zyl
Uitvoerende Direkteur
Omri van Zyl

Die Uitvoerende Komitee word saamgestel uit die President, Adjunk-president, voorsitters van Agri SA se Beleidskomitees, voorsitters van die Algemene Sakekamer en Bedryfskamer asook die voorsitter van Agri SA se Oudit en Risikokomitee.

Die Algemene Raad kan lede koöpteer tot die komitee. Die Uitvoerende Komitee is ondergeskik en verantwoordelik aan die Algemene Raad, het meer bevoegdheid om beleid te koördineer en goed te keur sowel as om ander pligte te vervul wat die Algemene Raad daaraan mag delegeer of opdra.

Johannes Moller
President
Johannes Möller
Dan Kriek
Adjunk-president
Dan Kriek
Phenias Gumede
Adjunk-president
Phenias Gumede
Agri SA web image 155x232px
Voorsitter Algemene Sakekamer
Henk van Wyk
Harry Prinsloo
Voorsitter Bedryfskamer
Harry Prinsloo
Dok Jan Visser copy
Oudit- & Risiko Komitee
Dr Jan Visser
Hendrik Ackermann
Voorsitter Arbeid & Maatskaplike Beleidskomitee
Hendrik Ackermann
Harry Prinsloo
Voorsitter Kommersiële Beleidskomitee
Harry Prinsloo
Kobus Breytenbach
Voorsitter Landelike Veiligheid Beleidskomitee
Kobus Breytenbach
Wayman Kritzinger
Voorsitter Natuurlike Hulpbronne Beleidskomitee
Wayman Kritzinger
Carl Opperman
Voorsitter Kommunikasie & Beeldbou Beleidskomitee
Carl Opperman
Ernst Pringle
Voorsitter Landelike-ontwikkeling Beleidskomitee
Ernest Pringle
Direktoraat
Omri van Zyl
Uitvoerende Direkteur
Omri van Zyl
Christo van der Rheede (14)
Adjunk-uitvoerende Direkteur: Sosiaal-Maatskaplik
Christo van der Rheede
Johan Pienaar
Adjunk-uitvoerende Direkteur: Ekonomie
Johan Pienaar
Nic Opperman (2)
Direkteur Natuurlike Hulpbronne
Nic Opperman
Kobus Visser
Direkteur Korporatiewe Skakeling
Kobus Visser
Willie Jacobs
Direkteur Finansies & Administrasie
Willie Jacobs
untitled-1
Senior Ekonoom
Hamlet Hlomendlini
Annelize Crosby
Adviseur Grond & Parlementêre Skakeling
Annelize Crosby
Livhu Ngwekhule
Bestuurder Transformasie
Livhu Ngwekhulu
Ander Personeel
Jana Robinson
Uitvoerende Sekretaresse
Jana Robinson
Martina Benade
Ekonomiese Assistent
Martina Benadé
Thea Liebenberg
Media Skakelbeampte
Thea Liebenberg
Anneke Roux
Sekretaresse Korporatiewe Skakeling & Natuurlike Hulpbronne
Anneke Roux
Phyllis Strydom
Rekenmeester
Phyllis Strydom
Ingrid Smith
Assistent-rekenmeester
Ingrid Smith
Corrie Botes
Assistent-rekenmeester
Corrie Botes
Cynthia Malema
Sekretaresse
Cynthia Mmela
Elize Schoeman
Assistent Rekenmeester
Elize Schoeman
Ellen van Niekerk
Sekretaresse
Ellen van Niekerk
Amos Mabunda
Gebou-instandhouding
Amos Mabunda
Jacob Letwaba (7)
Gebou-instandhouding
Jacob Letwaba
Samson Mokgwetha
Ondersteuning
Samson Mokgwetha
Martha Lushaba
Ondersteuning
Martha Lushaba
Meisie Masola
Ondersteuning
Meisie Masola
PE3_2119
Sekretaresse
Jurita Tree
Photo Janse Rabie
Hoof Natuurlike Hulpbronne
Janse Rabie
Yolisa
Regsadviseur
Yolisa Mfaise
rsz_annemi_rautenbach_1
Bemarkingsbestuurder
Annemi Rautenbach

Die gedeelte van die webblad bied ‘n toegangsportaal slegs tot Agri SA se lede, naamlik sy geaffilieerde provinsiale- en bedryfsorganisasies en word beskerm deur ‘n unieke wagwoord. Om toegang tot die portaal te verkry, moet affiliasies geregistreer wees en aanteken.

Agri SA web image 700x500px - Sharepoint Login (1)

Sharepoint Login

Agri SA, ‘n federasie van landbou-organisasies gestig in 1904 as die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, bestaan uit nege provinsiale en 24 bedryfsorganisasies. Deur middel van sy geaffilieerde lede verteenwoordig Agri SA ‘n uiteenlopende groepering van individuele boere ongeag geslag, kleur of ras.

Agri SA het sewe beleidskomitees wat handel met aspekte verbandhoudend met die implementering van beleid binne die onderskeie fokusareas. Die komitees het elk ‘n voorsitter met genomineerde verteenwoordiging uit die Algemene Sakekamer en Bedryfskamer. Agri SA verskaf die nodige funksionele en administratiewe ondersteuning.

Kommoditeitskamer
Harry Prinsloo
Voorsitter
Harry Prinsloo
Untitled-6
Onder-voorsitter
Piet Prinsloo
Niel Joubert
Addisionele lid:
Niël Joubert

Agri SA, ‘n federasie van landbou-organisasies gestig in 1904 as die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, bestaan uit nege provinsiale en 24 bedryfsorganisasies. Deur middel van sy geaffilieerde lede verteenwoordig Agri SA ‘n uiteenlopende groepering van individuele boere ongeag geslag, kleur of ras.

Agri SA het sewe beleidskomitees wat handel met aspekte verbandhoudend met die implementering van beleid binne die onderskeie fokusareas. Die komitees het elk ‘n voorsitter met genomineerde verteenwoordiging uit die Algemene Sakekamer en Bedryfskamer. Agri SA verskaf die nodige funksionele en administratiewe ondersteuning.

Algemene sakekamer
Henk van Wyk
Voorsitter
Henk van Wyk
Corni Swart
Onder-voorsitter
Cornie Swart
_coe1952
Addisionele lid:
Pierre Vercueil