(English) Application Procedure I South African agriculture - Agri SAAgri SA

Aansoek Prosedure

INLEIDING

 

Die voorkoms van plaasaanvalle en algemene misdadigheid is nie die enigste bedreigings wat negatiewe impakte op die veiligheid van individue en die produksie-kapasiteit van Suid-Afrikaanse landbou het nie. Sonder ‘n veilige en voorspoedige landbousektor kan voedselsekerheid en landelike stabiliteit nie in Suid-Afrika gewaarborg word nie.

SPESIFIEKE PROJEKTE WAT ONDERSTEUN WORD

 

Die Agri Securitas Trustfonds poog om tot die bevordering van landelike veiligheid by te dra. Met ‘n positiewe ingesteldheid en konstruktiewe dade, bly die fokus en mikpunt ‘n veilige en voorspoedige landbousektor in Suid-Afrika.

Die Fonds is grootliks betrokke by befondsing van die volgende:

 • Voorsiening van radiokommunikasie-stelsels vir kommunikasie in tye van nood.
 • Die installering van valbome om voertuie te monitor.
 • Voorsiening van toerusting vir landelike beveiliging.
 • Die finansiering van navorsing met betrekking tot motiewe agter plaasaanvalle.
 • Ondersteuning vir ‘n inligting-insamelingsdiens wat sal help om plaasaanvalle te bekamp.
 • Traumaberading waardeur baie mense reeds gehelp is in die hantering van hul emosionele trauma.

Uit die aansoeke wat ontvang is, blyk dit dat die behoefte aan befondsing besig is om toe te neem oor ‘n wye front. Die terugvoer wat reeds ontvang is, dui aan dat die fonds se bydraes ‘n verskil maak in die lewens van mense en hul veiligheid.

AANSOEK PROSEDURES

Om die raad van trustees in staat te stel om elke versoek behoorlik te evalueer, moet dit met die volgende besonderhede vergesel word:

 • ‘n Gedetailleerde beskrywing van die area wat deur die projek geraak sal word.
 • Wat is die grense van die gebied en watter boereverenigings funksioneer binne die area?
 • Hoeveel boere woon in die gebied en hoeveel is aktiewe lede van die boerevereniging?
 • ‘n Skatting van die aantal plaaswerkers en hul afhanklikes wat in die gebied woon, met ‘n aanduiding of daar ‘n plaasskool in die omgewing is.
 • Wat is die finansiële posisie van die boere oor die algemeen en watter bydrae kan hulle tot die projek maak?
 • ‘n Gedetailleerde beskrywing van die aard en omvang van misdaad in die gebied.
 • ‘n Beskrywing van die sekuriteitsprojek en hoe dit bedryf sal word. Watter bestuurstrukture in plek is om te help met die bestuur van die projek en watter rol die boerevereniging sal speel?
 • Items waarvoor finansiering aangevra word moet aangedui word en die relevante kostes moet deur drie kwotasies ondersteun word.
 • Sal daar skakeling met die plaaslike polisie plaasvind? Indien wel, watter rol sal hulle speel in die projek?
 • Hoe sal die projek bydra tot die verbetering van die misdaadsituasie?

Die prosedure wat gevolg moet word vir die goedkeuring en finalisering van ‘n aansoek:

 • Nadat ‘n aansoek geformuleer is, met die bogenoemde aspekte in gedagte gehou, moet dit aan die plaaslike boerevereniging en / of bedryfsorganisasies vir goedkeuring voorgelê word.
 • Daarna moet die versoek aan die provinsiale affiliate of nasionale bedryfsorganisasie vir goedkeuring voorgelê word, met ‘n aanduiding van die struktuur binne die affiliaat wat die versoek ge-evalueer en goedgekeur het, met die datum waarop dit plaasgevind het. Na dit sal die versoek aan Agri SA gestuur word vir voorlegging aan die raad van trustees.
 • AAlle items wat befonds word sal die eiendom van die boerevereniging en / of geaffilieerde bedryfsorganisasie word, wat ook deur hulle onderhou sal word. Skriftelike bevestiging hiervan sal vanaf die betrokke boerevereniging en / of bedryfsorganisasie vereis word, voordat fondse oorbetaal sal word.
 • Sodra befondsing vir ‘n spesifieke projek goedgekeur is, sal die betrokke provinsiale affiliate en / of bedryfsorganisasie skriftelik in kennis gestel word, saam met die voorwaardes van die trustees.

Die Raad het reeds besluit om nie die volgende items vir befondsing te oorweeg nie:

 • Enige soort voertuig.
 • Radio’s vir individuele lede van ‘n boerevereniging. Die raad sal egter befondsing oorweeg vir radio’s in beheerkamers, sleutelpersone per pligstaat en sleutelrolspelers in die landelike veiligheid-strategie van die area of sekuriteitsprojek. ‘n Aansoek vir befondsing van radio’s en / of ‘n radio herhaler moet met ‘n ICASA-lisensie, of ‘n afskrif van ‘n aansoek vir die lisensie vergesel word.
 • Bedryfskapitaal om ‘n projek te bestuur.

Die Trustfonds is vrygestel van belasting en goedgekeurde fondse word direk aan die begunstigdes oorbetaal, soos byvoorbeeld die boerevereniging, na die indien van ‘n faktuur en skriftelike bevestiging dat die projek voltooi sal word en dat die boerevereniging eienaarskap van die toerusting aanvaar. As die boerevereniging van belasting vrygestel is, moet ‘n vrystellingsbrief met die faktuur vergesel word.