(English) National Projects - Agri SAAgri SA

Nasionale Projekte

Handleiding met betrekking tot strafregtelike aangeleenthede

 Talle gevalle is in die verlede aan Agri SA uitgewys waar boere sonder goeie ondersoekwerk en weens vals verklarings wederregtelik inhegtenis geneem is.   Om boere bewus te maak van hulle regte en breër riglyne daar te stel oor hoe om tydens ’n arrestasie te handel, het die Trustfonds geld bewillig om ‘n handleiding saam te stel wat deur middel van die Agri verspreidingsnetwerk aan boere versprei is.

Evaluering van die Landelike Beveiligingsplan

Die Landelike Beveiligingsplan is ontwikkel om alle rolspelers by landelike veiligheid aan te moedig om op ´n gekoördineerde wyse saam te werk en betrokke te raak by gemeenskaplike beplanning, aksies en die monitering van misdaad in die landelike gebiede. Die Instituut vir Sekerheidstudies (ISS) het navorsing gedoen om vas te stel hoe doeltreffend die Landelike Beveiligingsplan is en om beter begrip vir die aard van misdaad op plase en kleinhoewes te verkry.


Profielondersoek van veroordeelde misdadigers

Technikon RSA het vroeër ondersoek ingestel na die profiel van ´n misdadiger wat by plaasaanvalle betrokke is en reeds gevonnis is. Die span het 48 veroordeelde misdadigers in gevangenisse besoek. Hulle is uitgevra na hul motiewe waarom  hulle by aanvalle betrokke geraak het en hoekom slagoffers met soveel geweld vermoor is, nadat die misdadiger reeds in sy doelwit geslaag het. Die ondersoek is gedurende 2001 afgehandel.
Aksie Stop Plaasaanvalle

’n Landswye petisie-aksie wat die regering oproep tot daadwerklike optrede om plaasaanvalle te stop, is op 31 Mei 2000 geloods. Die uiteindelike oogmerk van die petisieveldtog is om plaasaanvalle te bekamp en te verhoed met die klem op die mobilisering van die publiek van Suid-Afrika. Voorts is die doel ook om maksimum druk binnelands en buitelands te genereer, sodat die regering ’n meer daadwerklike poging sal aanwend en middele daar sal stel om plaasaanvalle te voorkom. ’n Verdere belangrike oogmerk was om die landelike gemeenskap – veral plaasmense – opnuut op te skerp tot paraatheid

Ondersoek na die strafregstelsel

Die Instituut vir Sekerheidstudies (ISS) het op versoek van Agri SA ‘n ondersoek van stapel geloods namens die Nasionale Wet-en-Orde Komitee om die leemtes in die strafregstelsel te bepaal en vas te stel hoekom bestaande strawwe nie ´n afskrikmiddel vir plaasaanvallers is nie. Die doel hiervan is ook om misdaadtendense en demografiese inligting te ontleed, sodat toekomstige brandpunte bepaal kan word ten einde pro-aktief te kan optree. Daar is ook die  ondersoek ingestel na die toepassing van die doodstraf vir sekere geweldsmisdade. 

SAPD Veiligheidsbrosjure

As deel van die NOKOK se kommunikasie-strategie oor die Landelike Beveiligingsplan en die bevordering van landelike veiligheid het die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) ‘n veiligheidsbrosjure saamgestel wat landswyd aan boere versprei word. Die brosjures bevat kerngedagtes oor landelike veiligheid en word in Afrikaans, Engels en verskeie swart tale beskikbaar gestel.


Opleiding in gevegsaanduidings

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW) het landswyd opleidingseminare – gefasiliteer deur Lukas Swart – aangebied om die boeregemeenskap toe te rus met relevante informasie om plaasaanvalle te antisipeer en te hanteer. Gevegsaanduidings is die riglyne wat kriminele volg om hul taak uit te voer. By plaasaanvalle was die gevegsaanduidings vooraf sigbaar. Dit beteken dat, as ‘n persoon toe reeds hierdie inligting gehad het, sou baie van die plaasaanvalle voorkom kon gewees het. Die Trustfonds het ‘n finansiële bydrae tot die opleidingseminare gemaak, wat beteken dat die inligting en kennis wat oorgedra word, kan help om verskeie plaasaanvalle te voorkom.

’n Gedenknaald ter nagedagtenis aan boere, en hulle gesinne wat tydens plaasaanvalle vermoor is, is op die Graan SA Oesplaas-terrein, buite Bothaville opgerig. Die gedenknaald bestaan uit nege suile wat elk van die nege provinsies van Suid-Afrika uitbeeld. Die name van afgestorwenes in elke provinsie word op die betrokke provinsie se suil aangebring. Die gedenknaald is die enigste van sy soort en is ’n unieke manier waarop hulde aan afgestorwe boere en hulle gesinne gebring kan word. Die Trustfonds het ’n bydrae tot die oprigting van die bronsbeeld by die gedenknaald gemaak.


Finansiering van georganiseerde landbou se veiligheidskomitees

Die doeltreffende landswye koordinering van veiligheid en die landswye implementering en bestuur van die Landelike Beveiligingsplan waarvan Agri SA deel is – gesien teen die agtergrond van die onaanvaarbaar hoë vlakke van plaasaanvalle – vereis insette en deelname van alle verteenwoordigers uit die nege provinsies. Al die rolspelers binne die groter Agri SA-familie behoort saam te beplan en te koördineer om ‘n verskil te maak aan die veiligheidsituasie op plase. Die Trustfonds het hierdie doelwit ondersteun deur ´n bydrae te maak tot Agri SA se Nasionale- en nege Provinsiale Veiligheidskomitees om hulle in staat te stel om effektief hulle funksies en rol binne die Landelike Beveiligingsplan te vervul.

Traumawerkswinkels

Reformanda Beradingsdiens, gesetel in Potchefstroom, het ‘n program ontwikkel met die doel om hulp aan slagoffers van plaasaanvalle te bied in die vorm van trauma-berading. Die berading is daarop gefokus om die slagoffer te help om die trauma wat met ‘n plaasaanval gepaardgaan te hanteer en te verwerk. Die program konsentreer ook daarop om persone op te lei om ander slagoffers in die gemeenskap by te staan. Die opleiding word verder ook gebruik om predikante, maatskaplike werkers en polisiebeamptes op te lei wat gewoonlik eerste kontak  met die slagoffers het, sodat onmiddellik met berading begin kan word. Die Trustfonds het ‘n bydrae gemaak tot die koste van die werkswinkels om dit vir die Universiteit moontlik te maak om met die werk voort te gaan.