(English) Provincial Projects I 24-hour radio operational centre - Agri SAAgri SA

Provinsiale Projekte

KWAZULU-NATAL

KZ261 Beheersentrum

Na verskeie plaasaanvalle in die Paulpietersburg gebied, is die KZ261 Beheersentrum ontwikkel wat ‘n 24-uur telefoniese/radio operasionele sentrum is en voltyds beman word.  Die veiligheid van die gemeenskap is vir hulle van groot belang en die dienste van die Beheersentrum is uitgebrei om ook die dorpsgemeenskap en swart opkomende boere met ‘n SMS-stelsel te bedien om misdaad te help voorkom.  Die Fonds het ‘n bydrae gemaak tot die aankoop en installering van toerusting in die sentrum om ‘n meer effektiewe diens aan die gemeenskap te bied.

Swartberg Veediefstal Voorkomingsvereniging

Die Swartberg Veediefstal Voorkomingsvereniging (SVVV) is in 1995 in die lewe geroep in ‘n poging om veediefstal te beheer aangesien dit ‘n bedreiging ingehou het vir die voortbestaan van verskeie veeboere.  Die primêre verantwoordelikheid van die SVVV is om die Lesotho grensgebied te patrolleer en vas te stel of enige vee die grens na Lesotho oorgesteek het.  Indien wel, word ‘n opvolgoperasie onderneem om die vee terug te kry.  Die SVVV het infrastruktuur ontwikkel, insluitende ‘n pad teen die grens, grensheinings opgerig, wagposte ensovoorts.

Ter aansluiting by die bestaande patrollering van die grens is ‘n radionetwerk gevestig om kommunikasie tussen die boere, SAPD en Lesotho burgers te bewerkstellig.  Die doel met die netwerk is dat Lesotho burgers gesteelde vee onmiddellik sal rapporteer.  In die Rhodes area is dieselfde stelsel in bedryf gestel wat die verlies van vee weens veediefstal tot nul te staan gebring het oor die afgelope 5 jaar.  Die SVVV het reeds verskeie radio’s met hulle eie fondse gefinansier en help sodoende ook ‘n naby geleë swart gemeenskap om hulle gesteelde vee terug te vind.  Die SVVV het hulle netwerk uitgebrei om wyer dekking te bied en die Trustfonds het ‘n bydrae gemaak tot die aankoop van radio’s.

Kwanalu: Veiligheidslessenaar

Kwanalu, ‘n affiliasie van Agri SA, het gedurende Mei 1998 ‘n veiligheidslessenaar op die been gebring om onder andere te help met die implementering en monitering van die Landelike Beveiligingsplan in KwaZulu-Natal. Die veiligheid van die totale landelike gemeenskap bly een van die prioriteite van Kwanalu en word daar omgesien na die behoeftes van lede sowel as nie-lede.  Die veiligheidslessenaar is verantwoordelik aan die Raad van Direkteure van Kwanalu en funksioneer onder die bestuur van die Uitvoerende Hoof van Kwanalu.

Radionetwerk: Nottingham Road

Die Loteni-Inzinga Boerevereniging naby Nottingham Road het deurgeloop onder verskeie misdade soos moord, huisbraak, diefstal, veediefstal en voertuigkapings. Die boerevereniging het ‘n polisieforum op die been gebring wat maandeliks vergader en patrollies en padblokkades word in samewerking met die polisie gehou.
Die grootste probleem wat deur die boerevereniging ervaar word, is swak kommunikasie. Selfoonontvangs bestaan nie in die heuwelagtige omgewing nie en telefone is gereeld buite werking. Die Trustfonds het ‘n bydrae tot die installering van ‘n radionetwerk gemaak om die veiligheid van die gemeenskap in die gebied te kan bevorder.

Wes Kaap

Aankoop van kragopwekker

‘n Landelike beveiligingsplan is in werking in die Grabouw, Vyeboom en Villiers dorpgebied.  Die gebied sluit 192 produsente, 38 kleinhoewes en ongeveer 20 000 plaaswerkers en hulle huisgesinne in wie se veiligheid deur die plan geraak word.  Die plan word bestuur deur die GOUKOK en die plaaswagstelsel.  Beveiligingsinisiatiewe soos inligtingspatrollies en bewegende padblokkades word gereeld onderneem en kommunikasievergaderings met die lede uit die gemeenskap word ook op ‘n deurlopende basis gehou.

Die gebied is veral kwesbaar vir misdade soos koperdraaddiefstal, diefstal van alluminium besproeiingspype, diefstal van voertuig- en trekkerbatterye, smokkelhandel in drank, mandrax en dagga.  Gewapende rowe, veral die roof van kontantlone kom voor.  Plaasaanvalle en inbrake in woonhuise en store is ‘n bron van kommer.

Om die beveiligingsinisiatiewe van die landelike beveiligingsplan, soos padblokkades te kan uitvoer, het die Trustfonds ‘n kragopwekker geskenk.

Aankoop van skootrekenaars

Die Overberg gebied sluit meer as 1 500 plase in wat in 61 plaaswagte verdeel is.  Daar is begin om alle relevante data wat betrekking het op die gebied en sy inwoners se veiligheid op rekenaar vas te lê en daarvolgens plaasbesoeke te koördineer.  Die data sal reaksietye in gevalle van nood aansienlik verkort en sal ook help met die ontplooiing van wagte op die grond.  Met die hulp van rekenaars sal sateliet foto’s en ander operasionale inligting op die rekenaars gestoor kan word.

Die skootrekenaars sal help om die koördinering van beveiligingsaktiwiteite te vergemaklik asook die ontplooiing van die plaaswag op die grond.  Die rekenaars sal ook gebruik word tydens opleidingsessies oor landelike beveiliging om aanbiedinge te kan doen.  ‘n Bydrae is gemaak tot die aankoop van die rekenaars.

Finansiële bystand vir radio-kommunikasie

Die Breërivier Distrikslandbouvereniging, Worcester Kommando en die onderskeie plaaswagte in die gebied, het die Trustfonds genader om ‘n finansiële bydrae te maak tot die implementering van ‘n radio-stelsel wat tot voordeel van alle rolspelers sal strek. Daar was geen radiokommunikasie tussen die plaaswagte en die kommando gedurende operasies van die Landelike Beveiligingsplan nie. Die kommando’s opereer op hoë band frekwensie wat dit onmoontlik maak om met die kommando’s te kan kommunikeer. Die Trustfonds het ‘n finansiële bydae gemaak tot die hardeware waardeur ‘n skakel tussen die hoë- en midband radio’s bewerkstellig sal word, wat die breë gemeenskap tot voordeel sal strek en
veiligheidskommunikasie sal bevorder.

Swellendam Distrikslandbouvereninging: Plaaswagborde

Swellendam Distrikslandbouvereniging (DLV) het in hul distrik tien plaaswagborde opgerig om landelike veiligheid te bevorder. Die doel van die borde is om die gebied van ‘n nommerstelsel te voorsien waardeur reaksietye verkort kan word. ‘n Finansiële bydrae is gemaak vir die aankoop van die borde.

Riversdal Landelike Beveiliging: Radio’s

Riversdal Landelike Beveiliging beskik oor nagenoeg 500 lede en bedien ’n oppervlakte van 3 600 vk kilometer waarin die plaaswag ’n aktiewe rol speel deur patrollies te ry. Daar vind ook gereelde skakeling met die SAPD en kommando’s plaas. Die Trustfonds het ’n aantal radio’s aan Riversdal Landelike Beveiliging geskenk wat deur die plaaswag gebruik sal word tydens optredes. Hierdie radio’s behoort die kommunikasievermoë van die plaaswag aansienlik te verbeter en by te dra tot die effektiewe bekamping van misdaad in die gebied.

Malmesbury: Radio-kommunikasie

Die Swartland Kommando in die Malmesbury omgewing het geen kommunikasievermoë gehad om tydens patrollies en opvolgaksies met die plaaslike boere asook die kommando’s en SAPD te skakel nie. Die Trustfonds het radio’s aan die plaaswag beskikbaar gestel om sy bevel- en beheervermoë asook kommunikasie te verbeter en effektiewe koördinering teweeg te bring.

Vredendal: Inligtingstuk oor veiligheid

’n Inligtingstuk is deur die kommando en plaaswag saamgestel om die beginsels van landelike beveiliging in ’n enkele dokument saam te vat. Die inligting is reeds binne die landelike beveiligingsopset beproef en kan effektief op grondvlak toegepas word. Die volgende aspekte word onder andere in die inligtingstuk bespreek waartoe die Trustfonds ´n bydrae gemaak het:

 • voordele van landelike beveiliging;
 • beginsels van landelike beveiliging;
 • plaasbeskermingsmaatreëls;
 • gebeurlikheidsbeplanning; en
 • gebiedsbeskerming.

Veiligheidsbrosjure

Die Area Landelike Beveiligingskomitee van die Wes-Kaap het ‘n veiligheidsbrosjure  saamgestel met veiligheidswenke, regsaspekte en wenke vir huis en haard beskerming. Hierdie brosjure is deur die SA Vloot gedruk en die koste daarvan is deur die SANW gedra. ‘n Oplaag van 4 000 kopieë van die brosjure is in die Wes-Kaap aan die landelike gemeenskap versprei. ‘n Groot behoefte het ontstaan om ‘n verdere 6000 van die brosjures te druk vir verspreiding in die Wes-Kaap. Die Trustfonds het ´n finansiële bydrae gemaak tot die druk van hierdie brosjures.

GPS-stelsel

Agri Wes-Kaap, wat boere binne die provinsie op provinsiale vlak en by Agri SA verteenwoordig, is deur sy grondvlakstrukture aktief betrokke by die implementering van die Landelike Beveiligingsplan en dien ook op provinsiale vlak in die POKOK. Agri Wes-Kaap het by die Trustfonds se Raad van Trustees aansoek gedoen om fondse vir die aankoop van ´n Globale Posisionerings Stelsel (GPS) wat hulle aan die kommando’s in die Wes-Kaap beskikbaar wil stel. Die idee is om alle plaaswonings se lengte- en breedtegrade vas te stel en dit op die GPS-stelsel via rekenaar te plot. Die voordele van ´n gekarteerde gebied is dat dit reaksietye aansienlik verkort in ´n noodgeval; die kommando presies weet waar alle bewoonde plaashuise in sy gebied is en dit bevorder ook die beheer van gebeurlikhede soos die monitering van alarms. Die Raad van Trustees het die stelsel gefinansier.

Swellendam: Plaaswag radio-stelsel

Die Swellendam Distrikslandbouvereniging het aansoek om fondse gedoen vir ‘n radio-stelsel wat hulle in die plaaswag-koördineerder se voertuig wil installeer. Die koördineerder beskik nie oor ‘n radio vir sy voertuig om die koördineringwerk van die ses plaaswagte in die Swellendam- en Buffelsjagriviergebied te doen nie. Die radio sal die Swellendam Distrikslandbouvereniging se eiendom bly en sodra ‘n ander koördineerder aangestel word, sal die radio verskuif word na die nuwe koördineerder se voertuig.

VRYSTAAT

Reddersburg Landbou

Reddersburg is ongeveer 50km suid van Bloemfontein geleë op die N6 roete na die Oos-Kaap.  Die roete dra ook verkeer na Sterkspruit en Lesotho wat deur verskeie plase in die distrik loop.  Die distrik se grens is sowat 60km van Lesotho en 30km van Mangaung.  ‘n Informele nedersetting teen die dorp groei steeds in getalle en werkloosheid is aan die orde van die dag.

Verskeie veldbrande het al by die informele nedersetting en langs die N6 roete ontstaan.  Vertoë is in die verband tot die plaaslike polisie gerig wat geen resultate opgelewer het nie. Verskeie plaasaanvalle het die laaste paar jaar in die gebied voorgekom sonder lewensverliese, maar verskeie persone dra egter die letsels van die gebeure.  Diefstal kom ook in die gebied voor.

Kommunikasie vind hoofsaaklik deur telefone plaas wat deur ‘n handsentrale funksioneer en dikwels buite werking is omdat herstelwerk daaraan nie betyds gedoen word nie.  Kommunikasie vind hoofsaaklik met selfone plaas, maar opvangs is nie ooral beskikbaar nie weens die topografie.  Kontak met die polisie deur die telefoonstelsel is nie altyd moontlik nie, wat meebring dat reaksietye stadig is.  Die landbougemeenskap asook die dorp beskik oor geen funksionerende Burgerlike Beskermingsorganisasie nie.  Die Trustfonds het fondse bewillig om ‘n radio-kommunikasiestelsel in bedryf te stel vir gebruik in noodgevalle.

Verkeerdevlei Landbou

Verkeerdevlei is geleë 70km oos van Bloemfontein teen die N1 roete vanaf Johannesburg.  Die N1 beweeg deur verskeie plase in die distrik.  Die gebied is ook geleë op die roete vanaf Welkom na ThabaNchu.  In die Verkeerdevlei distrik woon 170 plaaseienaars en hulle gesinne en ± 300 plaaswerkers.  ‘n Groeiende informele nedersetting is aan die ontwikkel in ThabaNchu en werkloosheid is aan die toeneem.

Veldbrande uit die informele nedersetting en langs die N1 veroorsaak jaarliks groot skade in die distrik.  Plaasaanvalle het reeds ook in die gebied voorgekom.  Kommunikasie geskied hoofsaaklik deur die handsentrale stelsel wat nie baie betroubaar is nie.  Selfoonkommunikasie is beperk omdat daar nie goeie selfoondekking deur die hele distrik is nie.  Die landelike gemeenskap sukkel dikwels om telefoniese kontak met die polisie te maak en telefone word nie vinnig beantwoord nie, wat meebring dat reaksietye stadig is.  Die Trustfonds het fondse bewillig vir ‘n radiokommunikasie netwerk in die landelike gebied.

Herhalerstelsel – Bothaville

Die fonds het geld bewillig aan Bothaville Distrikslandbou-unie om ‘n herhaler te finansier vir Bothaville Veiligheidsdienste om die kommunikasie-effektiwiteit van die gebied te verbeter.  ‘n Veiligheidsplan deur die onderskeie rolspelers, wat insluit georganiseerde landbou en die polisie, is opgestel waarvolgens die veiligheid van die gemeenskap bedryf word.  Met die herhaler sal die kommunikasievermoë van die totale gebied verbeter kan word.

Herhalerstelsel –  Bethulie

Die Bethulie Distriks Boere-unie, ‘n affiliasie van Vrystaat Landbou het aansoek gedoen vir finansiële ondersteuning met die oprigting van ‘n radioherhaler.

Die doel met die oprigting van die radioherhaler is om die gemeenskap se kommunikasievermoë te verbeter.  Die gebied het ‘n wisselvallige topografie en is lank reeds bekend vir sy swak kommunikasie.  Dit versleg meer na die Oranje- en Caledonrivier en het verder ook ‘n effek op selfoonontvangs in die gebied.  Die Telkom infrastruktuur is baie verouderd en die infrastruktuur kan weens ‘n gebrek aan onderdele beswaarlik in stand gehou word.  Die radioherhalerstelsel sal hoofsaaklik aangewend word vir kommunikasie tydens ‘n veiligheidsbedreiging, veldbrande, veediefstal en ook vir die beheer van ongediertes.

Die SANW het reeds ‘n toring met sonpanele aan die Boere-unie geskenk, maar beskik nie oor die fondse om die herhalertegnologie aan te koop nie.  Die stelsel sal kan inskakel by die tegnologie wat deur die polisie gebruik word.  ‘n Herhalerstelsel is deur die Trustfonds geskenk.

Herhalerstelsels – Smithfield

Smithfield Landbou, ‘n affiliasie van Vrystaat Landbou, het aansoek gedoen vir finansiële ondersteuning met die oprigting van ‘n radioherhalerstelsel.

Die distrik het reeds ver gevorder met die implementering van sektor-polisiëring en twee polisiebeamptes is reeds per sektor toegedeel.  Daar bestaan verder ‘n uitstekende werksverhouding tussen die polisie en die gemeenskap.  Smithfield Landbou het reeds ‘n radio aan die polisie geskenk en dit bevorder reeds verbeterde kommunikasie met die gemeenskap.  Die boeregemeenskap het reeds uit die fondse radio’s aangekoop om hulle kommunikasievermoë te verbeter.  Slegs gelisensieerde radio’s word gebruik en die koste en onderhoud van die radio’s word deur Smithfield Landbou gedra.  Om die kommunikasievermoë van die gemeenskap te verbeter het die Trustfonds ‘n herhalerstelsel geskenk wat ‘n aansienlike verbetering teweeg sal bring aan die bestaande radiokommunikasie met onder andere die polisie en lede van die landbougemeenskap.

SMS Veiligheidstelsel

Tweespruit Boerevereniging het aansoek gedoen om finansiële ondersteuning vir die implementering van ‘n SMS Veiligheidstelsel om plaasveiligheid te bevorder.  Twee plaasaanvalle het reeds in die gebied voorgekom, waarvan een noodlottig was.  Die stelsel is reeds gevestig en werk uitstekend in gebiede soos Senekal.  Die stelsel word geaktiveer deur ‘n SMS te stuur, die paniekknoppie op ‘n twee-rigtingradio te druk of deur ‘n Telkomtelefoon.  Die inligting word dan deur middel van ‘n rekenaarstelsel verder hanteer om persone wat vooraf geprogrammeer is in kennis te stel van ‘n spesifieke veiligheidsprobleem, wat dan kan reageer om bystand te verleen.  Die Trustfonds het ‘n finansiële bydrae gemaak tot die implementering van die stelsel.

Hulp aan weeskinders

Drie kinders is wees gelaat nadat hulle ouers in ‘n plaasaanval in Ceres, 11 jaar gelede, vermoor is.  ‘n Versoek om finansiële ondersteuning, is van Senekal Landbou ontvang en hoofsaaklik die volgende behoeftes identifiseer:

 • Finansiële ondersteuning om in die behoeftes van die kinders te voorsien;
 • Rekonstruktiewe mediese behandeling; en
 • Sielkundige behandeling.

Die versoek is ook tydens Vrystaat Landbou se Wet- en Ordekomitee vergadering hanteer en is die Raad versoek om oorweging te gee om finansiële bystand te verleen met die sielkundige berading van die kinders.  Die Trustfonds het besluit om indien daar ‘n behoefte aan sielkundige behandeling is, die Trustfonds daarvoor sal betaal.

Reitz: Riemland Beheer

Plaasveiligheid bly een van Riemland Beheer se grootste prioriteite. Met die tegnologie wat reeds by die sentrum tot stand gebring is, is die sentrum goed geposisioneer om ‘n daadwerklike bydrae te lewer om verskillende dissiplines te aktiveer wanneer ‘n insident plaasvind. Ten einde die omvang van aktiwiteite te kan akkommodeer, moes die sentrum in rekenaar- en radio-toerusting belê. Reaksie op noodoproepe kan vergemaklik en bespoedig word as alle lede by  Riemland Beheer registreer ten einde die databasis op rekenaar op datum te hou.  Riemland Beheersentrum is die CCC-sentrum vir die totale Oos-Vrystaat wat optrede deur die Verkeersdepartement, SAPD, Brandweer en Nooddienste koördineer vir enige gebeurlikheid waar die dienste benodig word. Alle betrokkenes wie se hulp op ‘n ongelukstoneel of dreigende ramptonele, insluitend plaasaanvalle in die Oos-Vrystaat, benodig word, word nou van Riemland Beheer in Reitz ontplooi en gekoördineer. Met die uitbou van die beheerkamer by Vrystaat Koöperasie, kan nooddienste en hulp binne drie minute na ‘n toneel gestuur word. Die Trustfonds het ‘n bydrae gemaak tot die finansiering van die rekenaar- en radio-toerusting wat benodig is.

Beheersentrums: Senekal en Zastron

Beide die distrikte het beheersentrums binne veiligheidsverenigingsverband in elke distrik op die been gebring. Die beheersentrums sal verantwoordelik wees om die Landelike Beveiligingsplan binne die betrokke distrik te dryf en te monitor. Die plan sluit die koordinering van alle veiligheidsverwante aspekte soos persoonlike paraatheid, huis- en haard beskerming en fisiese beveiliging in. Die veiligheidsplan is vir elke betrokke distrik ontwikkel en gesamentlik onderteken deur die SANW, SAPD en georganiseerde landbou. Elke boer wat by die veiligheidsvereniging aansluit, word op die plaas besoek, die inhoud van ´n veiligheidsbundel met wenke word volledig toegelig, ´n evaluasie van die woning word gedoen om te bepaal of dit aan die minimum sekerheidsvereistes voldoen en praktiese aksies en aanbevelings word aan die boer gedoen. Opvolgbesoeke word deurentyd beplan waartydens elke boer se eie verbeterings deurlopend deur die Weermag geëvalueer word.Die fondse wat deur die Trustfonds goedgekeur is, word hoofsaaklik aangewend vir die volgende: oprigting van ´n herhaler en versterker; oprigting van antennas; opgradering van sagteware en konsole radio’s.

Bethlehem: Landelike Beheersentrum

Die sentrum is op 23 Maart 1998 bekendgestel en word tans met ledegeld- inkomste gefinansier. Hierdie sentrum werk nou saam met die SAPD en plaaslike kommando’s vir vinnige optrede in enige gebeurlikheid. Die SAPD het selfs lede afgedeel na die sentrum vir enige voorval. Die sentrum bied die volgende dienste aan boere en lede:

 • Bedien die NEAR radio-netwerk in die gebied.
 • Monitor die nasionale roepkanaal asook die 29-MHZ-Brug-B radio.
 • Monitor telefoon noodnommers vir moontlike optrede.
 • Stoor lede-inligting op rekenaar vir vinnige reaksie.

Die mees effekiewe wyse om die kommunikasie probleem in die gebied te oorkom, is om ‘n herleistasie op te rig wat die nodige verbinding teen ‘n bekostigbare prys aan die boer sal bied. Lede van die SAPD en die kommando besoek boere, plaaswerkers asook plaasskole gereeld vanuit hierdie sentrum. Die Trustfonds het ‘n bydrae gemaak tot die finansiering van die herhaler om kommunikasie te verbeter.

Frankfort Landbou: Noodfonds

Tydens ‘n plaasaanval op 22 Junie 2001 in die Frankfort-distrik, is mnr Ben du Plessis vyf keer geskiet en later in ‘n ernstige toestand in die intensiewe sorgeenheid van die Hoogland Kliniek in Bethlehem opgeneem.  Hy is oor ‘n periode van twee dae gestabiliseer.  Frankfort Landbou het ‘n noodfonds by ABSA Bank in Frankfort gestig om fondse in te samel om voorsiening te maak vir mnr Du Plessis se mediese uitgawes, aangesien sy toestand in die stadium glad nie bevredigend was nie. Die boerevereniging het ‘n bydrae gevra om sy mediese uitgawes gedurende dié tyd te dek.  Die Trustfonds het ‘n finansiële bydrae tot die noodfonds gemaak. Weens finansiële probleme het sy bestaande mediese fonds verval, aangesien hy nie die premies kon betaal nie en dus oor geen mediese dekking beskik het om die mediese uitgawes te betaal nie. Dit het daartoe gelei dat hy uit die intensiewe sorgeenheid ontslaan is en oorgeplaas is na die Riemland Kliniek op Frankfort. Mnr Du Plessis en sy drie seuns is almal lede van georganiseerde landbou.

Noodrapporteersentrum bevorder paraatheid

Die noodrapporteersentrum in Kroonstad stel dit ten doel om ‘n totale streeknoodplan daar te stel met ‘n onderbou bestaande uit alle noodplanne binne die streek. Verder poog die sentrum om die totale gemeenskap, privaatsektor en owerhede te betrek om sodoende ‘n parate gemeenskap daar te stel deur gebruik te maak van die fasiliteite by die noodrapporteersentrum.

Die hele gebied word deur sel- en telefone bedien. Deur gebruik te maak van die spoedskakel-fasiliteit (speed dial) en paniekskakelaar op landlyntelefone, kan die kliënt deur slegs een knoppie te druk kontak met die sentrum maak. Alle persoonlike besonderhede word op ‘n rekenaar vasgelê. Die kliënt identifiseer ook self alle rolspelers en belangegroepe wat hom tydens nood moet bystaan. Die SAPD en SANW vorm ‘n integrale deel van die sentrum se aktiwiteite. Die fondse wat die Trustfonds bewillig het, sal aangewend word om toerusting aan te koop om die effektiwiteit van die sentrum te bevorder.
Fondse vir Senekal: Veiligheidsbeheerkamer

Agri Securitas Trustfonds het ‘n tjek ten bedrae van R35 232.84 aan Senekal Landbou oorhandig. Die fondse sal aangewend word om die beheerkamer op ‘n effektiewe wyse te bedryf. Senekal Landbou Veiligheidsvereniging is sowat twee jaar terug gestig en het tans sowat 80 lede. Veral veiligheidsituasies in en om die huis word gereeld gemonitor en aangespreek. Om lid te word, skakel die sekretaris van die veiligheidsvereniging, Tinus Oosthuizen by 083 453 9324. Verskeie bekostigbare lidmaatskap opsies is beskikbaar. Dirk Bothma van RTS Senekal het die kwotasie gekry om die projek ten uitvoere te bring en sluit in die daarstelling van ‘n herhalerstasie asook die verbetering van die kommunbikasie sisteem. Sodra die herhaler in werking is sal ‘n baie wyer gebied dekking ontvang en sal selfs persone van Marquad, Clocolan en Ficksburg kan aansluit.

OOS KAAP

Valhekke:  Henderson Landbouvereniging

Die gebied sluit die Henderson vallei en die Coverside area in.  In die lig van die voortslepende plaasaanvalle in die gebied en toename in veediefstal is besluit om valhekke in die gebied op te rig om voertuigbeweging te monitor.  Die totale gebied is 530km² groot en sluit 45 plaaseienaars in asook drie skole, twee polisiestasies en ‘n totale bevolking van ongeveer 1 200 persone.  Die oprigting van die valhekke is op 17 Februarie 2004 deur die Provinsiale LUR vir Veiligheid, Skakeling en Vervoer goedgekeur.  Die Trustfonds het ‘n bydrae tot die oprigting van die valhekke gemaak.

Valhekke:  Bo Cathcart Boere- en Wolkwekersvereniging

In die gebied woon 22 plaaseienaars en 8 ander gesinne en elke plaaseenheid verteenwoordig 10 plaaswerker families met ‘n totaal van ongeveer 1 400 mense.  Baie ou persone woon in die gebied wat ‘n bron van kommer is vir die vereniging.  Verskeie misdade kom in die gebied voor asook ‘n hoë voorkoms van veediefstal.  In die meeste gevalle word die paaie as toegangsroetes gebruik in die uitvoering van die misdade.

‘n Informele nedersetting naby Hogsback is besig om te ontwikkel met die potensiaal dat misdaad in die gebied kan eskaleer.  Die oprigting van die valhekke word deur die gemeenskap geag as ‘n effektiewe afskrikmiddel vir voornemende misdadigers.  Die Trusftonds het ‘n bydrae gemaak tot die oprigting van die valhekke.

Valhekke:  Thomasrivier Boerevereniging

Die oprigting van die valhekke is oorweeg op grond van ‘n versoek van plaaswerkers wat deurlopend geïntimideer word deur kriminele wat die gebied binne kom.  Winsgewende landbouproduksie verkeer onder druk weens voortgesette veediefstal wat weer ‘n effek het op die lewenskwaliteit van die gemeenskap.  Sedert Januarie 2001 tot Junie 2003 het die totale verlies weens diefstal R1 266 570-00 beloop.

Plaasaanvalle het ook reeds in die gebied voorgekom en ‘n bron van kommer vir die gemeenskap is die jag van wild met honde. Die totale oppervlakte wat deur die valhekke beskerm sal word beslaan ‘n oppervlakte van nagenoeg 31 000ha.  Twee skole kom die gebied voor en 19 plaaseienaars, 126 plaaswerkers en ‘n totaal van 680 persone woon in die gebied.  Die Trustfonds het ‘n bydrae gemaak tot die oprigting van die valhekke.

Valhekke:  Swaershoek Landbouvereniging

Die Swaershoek gebied sluit ‘n gedeelte van die Somerset-Oos en Pearston distrikte in.  Die gebied beslaan ‘n oppervlakte van nagenoeg 72 000ha met 24 grondeienaars en ongeveer 150 plaaswerkers wat daar woonagtig is.  Die primêre doel met die oprigting van die valhekke is om alle inwoners se veiligheid te verbeter.  Dit is hoofsaaklik ‘n vee- en wildboerdery gebied en veediefstal is aan die toeneem in die gebied.  Met die vestiging van inheemse wildspesies, sal die valhekke kan dien as afskrikmiddel vir onwettige wildjag.

Goedkeuring is op 25 September 2003 deur die Oos-Kaapse LUR vir Veiligheid, Skakeling en Vervoer verleen vir die oprigting van die hekke.  Die Trustfonds het ‘n bydrae gemaak tot die oprigting van die valhekke.

Valhekke:  Smaldeel Bavaria

Smaldeel Bavaria is geleë in die Adelaide gebied van die Oos-Kaap.  Ongeveer 2 000 persone sal ten opsigte van hulle veiligheid baat met die oprigting van ‘n valhek.  Herhaalde voorvalle van veediefstal, huisinbrake, voertuig- en veediefstal kom voor.  Aangesien die gebied grens aan die Adelaide gebied waar valhekke opgerig is, het die gebied ook gebaat by die verbeterde veiligheid in die gebied.  Sedert die valhekke opgerig is, is geen voertuie gesteel en min inbrake en plaasaanvalle het voorgekom.  Die totale gemeenskap is positief oor die beveiliging van die gebied met valhekke.  Die publiek wat deur die gebied reis is ook positief.  Veediefstal het met 70% afgeneem.

Die Adelaide polisie rapporteeer ook dat daar ‘n sigbare afname in die voorkoms aan veediefstal is en dat die oprigting van die valhekke ‘n effektiewe inisiatief is om die gebied te beskerm.  Die oprigting van die valhek is op 14 Oktober 2004 deur die Oos-Kaapse LUR vir Veiligheid, Skakeling en Vervoer goedgekeur.  Die Trustfonds het ‘n bydrae gemaak tot die oprigting van die valhek.

Laser-sekuriteitswaarskuwingsstelsel:  Post Retief

Die Post Retief Bewaringsarea is geleë in die Adelaide-gebied van die Oos-Kaap en sluit 42 boere, hul plaaswerkers en gesinne in. Tydens 2004 is goedkeuring verleen vir die installering van valhekke in die gebied. Ten spyte van die beheer wat op voertuigbeweging in die gebied toegepas word, ondervind die gemeenskap steeds veediefstal by enkele punte wat per voet bereikbaar is. In samewerking met die plaaslike polisie is besluit om ‘n laser-waarskuwingstelsel by die punte te installeer wat sal dien as vroeë waarskuwing dat voornemende kriminele die gebied betree.  Met die stelsel kan die oortreder aangekeer word en in die langer termyn kan die stelsel as ‘n afskrikmiddel dien.  Die Trustfonds het fondse bewillig vir die aankoop van die laserstelsel.

Herhalerstelsel:  Birds River Landbouvereniging

Die Birds River Landbouvereniging het besluit om ‘n herhaler- en radiostelsel vir hulle lede te installeer.  Dié besluit is geneem nadat verskeie lede hulle kommer uitgespreek het dat hulle nie met mekaar kan kommunikeer in noodsituasies soos tydens veldbrande, veediefstalle en met die opsporing van gesteelde voertuie nie.  Verskeie opvolgoperasies om voertuie op te spoor is bemoeilik deur swak selfoonopvangs en ook die gebrek aan onderlinge kommunikasie van deelnemers aan sodanige operasie.  Die Trustfonds het geld bewillig vir die aankoop van ‘n herhaler vir die vereniging.

Tweerigting radio’s:  Floukraal Landbouvereniging

Die vereniging is geleë in ‘n uitgestrekte plaasgemeenskap in die Jamestown omgewing.  Kommunikasie deur middel van Telkom-landlyne is swak en met tye totaal buite werking.  Selfoondekking in die gebied is ook onbetroubaar en ontoereikend in noodsituasies. Gebiedsbeskerming word op ‘n aktiewe wyse bedryf en patrollies word in samewerking met die plaaslike polisiediens gery.  Die polisie beskik oor radio’s, terwyl die landbougemeenskap nie oor dieselfde kommunikasie beskik nie.  Radio’s in boere se voertuie behoort veiligheidskommunikasie tussen die polisie en boere te bevorder.  Dit sal die boeregemeenskap in staat stel om onderling met mekaar, die polisie en ook met hulle gesinne tydens patrollies te skakel.  Die Trustfonds het fondse bewillig vir die aankoop van die radio’s.

Radio’s:  Clanville Landbouvereniging

Die landbouvereniging het aansoek gedoen om finansiële ondersteuning vir die aankoop van radio’s om noodkommunikasie in die gebied te bevorder.  In die stadium kan geen kommunikasie tussen lede plaasvind in noodsituasies nie, behalwe deur landlyntelefone.  Selfoonopvangs in die gebied is ook beperk.  Gereelde onderbrekings in landlynkommunikasie vind plaas wat noodkommunikasie in noodgevalle bemoeilik.  Geen lede beskik tans oor radio’s vir kommunikasiedoeleindes nie.  Die effektiewe implementering van sektor-polisiëring sonder kommunikasie is ook nie moontlik nie, aangesien daar nie met mede-reserviste en die polisiestasie kontak gemaak kan word nie.  Die Trustfonds het geld bewillig vir die aankoop van radio’s vir gebruik deur die vereniging.

Post Retief Boerevereninging: Toegangsbeheerprojek

Die Post Retief-bewaringsarea beslaan nagenoeg 100 000 ha en sluit nagenoeg 4 000 persone in die gebied in. Die boerevereniging pas toegangsbeheer deur middel van drie valhekke in die gebied toe. Waghuisies is reeds opgerig deur lede van die bewaringsarea. ´n Behoefte aan finansiële bystand bestaan vir die verskaffing van beligting, padtekens, elektriese werk en die oprigting van valhekke. Die Raad van Trustees het ‘n bedrag bewillig vir die daarstel van die bewaringsarea. Volgens Agri Oos-Kaap kom geen misdaad in die gebied meer voor nie.

Gekodefiseerde naamborde in die Uitenhage-, Wolfontein- en Keimond gebiede

Reaksietyd is van groot belang tydens enige vorm van optrede hetsy dit veldbrande, vloede of  plaasaanvalle is. Deur die verskaffing van gekodifiseerde naamborde in die Uitenhage-, Wolfontein- en Keimond-gebiede is plase gekodifiseer en genommer volgens ´n kaart in die Operasionele Kamer van die SAPD en kommondo’s. Plase wat van die borde voorsien is en wat in nood verkeer, sal voortaan makliker geïdentifiseer word met die gevolg dat reaksietye verkort sal word.

Winterberg-bavaria: Elektriese valhekke

Twee elektriese valhekke, teen ‘n koste van R180 000, is deur die Winterberg Boerevereniging opgerig wat toegangsbeheer in die gebied toepas. Die oppervlakte wat deur die valhekke gediens word, is ongeveer 86 000 ha en sluit 25 boere in met ongeveer 1 000 persone wat in die gebied werk en woonagtig is. Dit is nie net die boerderygemeenskap wat uit die valhekke voordeel sal trek nie, maar ook plaaswerkers en hulle afhanklikes. Die inligting wat deur ‘n kamera in die valhek ingesamel word, word in ‘n rekenaar gestoor en is deurlopend tot die SAPD se beskikking. Verkeersvloei in die gebied het met 45% afgeneem.

Die doel van die valhekke is om voertuigbeheer in en uit die gebied op ‘n 24-uur basis toe te pas. Die valhekke word elektronies beheer deur middel van ‘n monitering- en videokamerastelsel. Die SAPD verwelkom die inisiatief en het ook toegang tot die videomateriaal, indien hulle dit sou benodig vir ondersoekwerk. Die oprigting van die valhekke is goedgekeur deur mnr D Neer, die LUR vir Veiligheid in die Oos-Kaap. Die versoek is ondersteun deur Agri Oos-Kaap.
Veiligheidsbrosjure

Agri Oos-Kaap, in samewerking met die SAPD en die SANW se Gesamentlike Streekstaakmag Suid, het ‘n veiligheids-brosjure ontwikkel wat in die Oos-Kaap onder die landelike gemeenskap versprei word. Hierdie brosjure bevat inligting rakende huis- en haardbeskerming, handige wenke om plaasaanvalle te voorkom en noodnommers wat geskakel kan word vir vinnig reaksie. Die doel met dié brosjure is om pro-aktief en voorkomend op te tree deur die landelike gemeenskap in te lig rakende aspekte wat in ag geneem behoort te word om hulle eie veiligheid in stand te hou. Die Agri Securitas Trustfonds het die samestelling en druk van hierdie brosjure finansieël ondersteun.

Baviaans Bavaria: Valhekstelsel

Die Baviaans-bewaringsarea val onder die bestuur van die Bedford Boerevereniging. Die bavaria het reeds drie valhekke op die Baviaansrivierpad tussen Bedford en Tarkastad opgerig wat goed funksioneer. Die hoeveelheid verkeer deur die area het reeds met sowat 30% gedaal met ‘n positiewe effek op die bekamping van veediefstal en die onwettige jag van wild. Verskeie ander misdade kom in die gebied voor en die pad tussen die Transkei en Port Elizabeth is bekend as die “dagga run”. Die bavaria dek ‘n oppervlakte van sowat 90 000ha en bestaan uit 27 lede. Nagenoeg 200 plaaswerkers en hulle gesinne vorm deel van die bewaringsarea. Die Trustfonds het finansieël bygedra tot die daarstel van die bavaria. Volgens Agri Oos-Kaap kom geen misdaad in die gebied meer voor nie.

Finansiële bystand

Mnr en mev JP Jordaan van die plaas Pendery in die Burgersdorp-distrik is op 2 Desember 2000 om ongeveer 06:45 deur ‘n onbekende swartman buite hulle plaaswoning met ‘n graaf en sekel aangeval. Mnr en mev Jordaan is onderskeidelik 76 en 69 jaar oud, pensioenarisse en getroue meelewende lede van Agri Oos-Kaap. Tydens die aanval het die egpaar ernstige hoof- en gesigsbeserings opgedoen en moes mediese aandag kry. Die egpaar is behoeftig en kon geen mediese fonds premies bekostig nie en het ook nie beskik oor die finansiële middele om die mediese uitgawes wat tydens die aanval opgedoen is, te dek nie. Sekere items, soos hul brille, wat gedurende die aanval beskadig is, is deur versekering gedk, maar die koste vir konsultasies, medikasie en tandheelkundige dienste wat dringend nodig was, kon nie bekostig word nie. ‘n Finansiële bydrae is tot die mediese uitgawes van die egpaar gemaak.

Adelaide Landbouvereniging: Toegangsbeheer

Die Adelaide Landbouvereniging het ‘n bewaringsgebied wat 140 000ha insluit gestig. Die hoofdoel met die bavaria is om toegangsbeheer tot die gebied te verkry en daardeur op ‘n pro-aktiewe wyse die veiligheid van plaasbewoners, insluitende plaaswerkers, te verseker. Met die toegangsbeheer sal verder gepoog word om vee- en wilddiefstal aan bande te lê, asook die diefstal van voertuie. Die Trustfonds het ´n bydrae gemaak tot die daarstelling van die infrastruktuur om die gebied te beveilig.

Hilton-bewaringsgebied: Valhekke

Die Hilton-bewaringsgebied beslaan ‘n oppervlakte van nagenoeg 90 000 ha, wat strek vanaf Queenstown suidwaarts tot by Cathcart langs die Ciskei-grens. Die rede vir die totstandkoming van die gebied was dat die landbougemeenskap geteister is met ‘n hoë voorkoms van veediefstal, rowe, plaasaanvalle en onwettige jag. Sedert die ontstaan van die bavaria in November 1994 het die diefstal van byvoorbeeld skape gedaal tot minder as 30 per jaar.

Die bavaria word bedryf in noue samewerking met die plaaslike polisie en die weermag. Verskeie lede van die bavaria is polisiereserviste en kommando-lede. Huidiglik word twee valhekke reeds bedryf en die oprigting van ‘n verdere vyf word beplan. Die inbedryfstelling van die bavaria en valhekke geniet die totale gemeenskap se goedkeuring – ‘n besluit wat in September 2002 in Queenstown deur die gemeenskap geneem is. Die oprigting van die valhekke is ook deur Bisho goedgekeur wat die bedryf daarvan wettig maak. Die Trustfonds het ‘n bydrae gemaak tot die gedeeltelike finansiering van die valhekke.

Tylden Bewaringsgebied: Valhekke

Die Tylden Bewaringsgebied beslaan ‘n oppervlakte van 20 000 ha en is aangrensend aan die Hilton Bewaringsgebied. Die rede vir die totstandkoming van die gebied was dat die landbougemeenskap geteister is met ‘n hoë voorkoms van veediefstal, rowe, plaasaanvalle en onwettige jag. Die gemeenskap verwag dat die beplande valhekke ‘n betekenisvolle verbetering teweeg sal bring aan die misdaadsituasie in dié gebied. Veertien boere en hulle plaaswerkers asook die Goshen- gemeenskap is by die ewaringsgebied betrokke.

Daar word drie valhekke vir die gebied beplan. Die valhekke sal opgerig word op die Whittlesen/Raglan-pad, die Waqu/Tylden-pad en die Tylden/Queenstown-pad. Die inbedryfstelling van die bavaria en valhekke geniet die totale gemeenskap se goedkeuring wat tydens ‘n besluit in September 2002 in Queenstown deur die gemeenskap geneem is. Die oprigting van die valhekke is ook deur Bisho goedgekeur wat die bedryf daarvan wettig maak. Die Trustfonds het ‘n bydrae gemaak tot die gedeeltelike finansiering van die valhekke.

Jansenville: Valhekke vir veiligheid

Die Trustfonds het fondse bewillig vir die oprigting van valhekke in die Jansenville en Samekomst gebiede. Die oppervlakte wat deur die oprigting van die valhekke gemonitor sal word, beslaan 145 000ha waar 93 grondeienaars en 425 plaaswerkers en hulle gesinne woonagtig is. Die motivering vir die oprigting van die valhekke is om toegangsbeheer te monitor en daardeur die misdaadsituasie in die gebiede aan te spreek tot voordeel van die gemeenskap. Met die valhekke sal verder gepoog word om vee- en voertuigdiefstal te bekamp en onwettige jag te voorkom. Beide die valhekke geniet die totale gemeenskap se ondersteuning en is goedgekeur deur die LUR vir Provinsiale Veiligheid in die Oos-Kaap provinsie.

MPUMALANGA

Radio’s:  Agri Middelburg

Uitkyk Rampbestuur in die Middelburg-gebied maak die grootste gedeelte uit van die gemeenskapsbeveiligings poging en is ‘n voorloper met die implementering van sektor-polisiëring in Middelburg.  Dit is hoofsaaklik ‘n landelike gebied met min tot geen telefoon of selfoondekking.  Die enigste effektiewe wyse om in noodsituasies te kommunikeer is by wyse van radio’s en om hierdie effektiwiteit te verhoog het die Trustfonds ‘n bydrae gemaak tot die aankoop van addisionele radio’s wat aan Agri Middelburg geskenk word.

Oprigting van plaasborde in die Schagen/Alkmaar omgewing

Die Schagen Veiligheidskomitee het begin om alle roetes in die plaasomgewing van Schagen en Alkmaar te merk.  Die doel hiervan is om die reaksietyd van die polisie ten tye van nood te verkort sodat daar vinnig op veiligheidsgebeurlikhede gereageer kan word.  Die oprigting van die borde sal ook as ‘n afskrikmiddel dien vir voornemende misdadigers aangesien dit ‘n paraatheidstand deur die gemeenskap uitbeeld.  Die Trustfonds het ‘n finansiële bydrae gemaak tot die oprigting van die borde.

Watervalsrivier Boerevereniging

Die boerevereniging is geleë in ‘n vallei naby Burgersfort met die R37 hoofpad tussen Lydenburg en Burgersfort wat deur die vallei loop.  Die gebied word omring deur berge wat die toegang deur die gebied beperk en maak dat polisiëring makliker kan geskied.  Die Lydenburg Kommando het in Maart 2007 ontbind en sal volgens die versoek die platteland kwesbaar laat teen misdaad.  Die vallei gebied is as ‘n polisiëringsektor geregistreer, maar die gemeenskap geniet weinig ondersteuning van die polisie.  Verskeie boere woonagtig in die vallei het gedurende 1993 by die polisiereserviste aangesluit.  Gedurende 2005 het ‘n verdere 25 persone as reserviste aangesluit, maar hulle aansoeke is nog nie afgehandel nie.  Die gemeenskap het ‘n goed saamgestelde reaksiegroep en patrolliediens wat op ‘n daaglikse basis bedryf word.  Die hele gemeenskap dra by tot die koste van die patrolliediens en tot die administrasie daarvan.  Twee voertuie patrolleer die gebied daagliks en maandelikse beplanning saam met die plaaslike polisie word gedoen.  Daar sal ook maandeliks verslag gedoen word aan die polisie.  In noodgevalle word die drie toegangsroetes afgesper.  Die patrolliediens is reeds aktief aan die gang, maar die gemeenskap benodig toerusting om sigbaarheid te verbeter tydens optredes.  Die Trustfonds het fondse bewillig vir die aankoop van koeëlvaste baadjies, soekligte, verkeerskegels, padblokkade waarskuwingsborde, stop- en polisieborde.

Witrivier: Plaasnommerborde

Die Witrivier-distrik was een van die distrikte wat die swaarste getref was deur plaasaanvalle in die land. Die probleem is ´n bron van kommer vir die boere, daarom het hulle in samewerking met die SAPD en kommando begin om al die plase en kleinhoewes in die distrik te nommer volgens ´n kodestelsel waardeur die reaksievermoë van veiligheidsmagte verkort kan word. Boere in die distrik werk nou saam met die kommando en verskeie plaaspeletons bestaan reeds en plaaspatrollies word gereeld gery. Aan die oostelike grens, grens die distrikte aan ´n informele gebied vanwaar verskeie plaasaanvalle in die verlede geloods is. Die Trustfonds het ‘n bedrag bewillig vir die aankoop van die borde.

Schagen Veiligheid

Schagen Veiligheid is op 24 Augustus 1998 in die Nelspruit-omgewing gestig as gevolg van die stygende misdaad in die land en die groeiende tendens van plaasaanvalle in die gebied. ‘n Beheerkamer is gestig en beskik oor die persoonlike besonderhede van al die inwoners asook kaarte waarop onder meer toegangsroetes en die ligging van woonhuise aangedui word. Die hoofdoel is om die hele gebied te beveilig vir al die inwoners, hetsy werkgewers of werknemers. Die Trustfonds het ´n geldelike bydrae gemaak tot die aankoop van koeëlvaste- en weerkaatsbaadjies, waarskuwingsborde, soekligte en die oprigting van ´n herleistasie waardeur Schagen sy eie veiligheid kan bedryf.

Fotografiese toerusting bevorder wetstoepassing

Die SAPD Speurdiens in Mpumalanga het aansoek gedoen om die befondsing van digitale kameras vir aanwending op misdaadtonele. ‘n Tekort aan geskikte toerusting belemmer die speurdiens se  werk, veral die vaslegging van getuienis op die misdaadtoneel.

Die fotografiese toerusting sal gebruik word op misdaadtonele soos by plaasaanvalle waar belangrike getuienis versamel kan word en kan dien as bewysstukke tydens hofverrigtinge. Die toerusting sal ook gebruik kan word vir die identifikasie van gesteelde vee of die fotografering van misdaadtonele waar grusame slagtonele, hakskeenkappings, spore monsters en ander leidrade gefotografeer kan word. Volgens staatsaanklaers sal swaarder strawwe opgelê kan word, indien fotografiese bewysstukke voor die hof gelê kan word.

Veediefstal bly ‘n prioritietsmisdaad in die Mpumalanga provinsie en is een van die redes waarom boere hulle veegetalle verminder. Die Mpumalanga provinsie is ook die provinsie wat die meeste geraak word deur plaasaanvalle. Die fonds het vyf kameras aan die SAPD geskenk.

NOORD-KAAP

Padblokksdetoerusting

Die voorsiening van padblokkadetoerusting aan die Griekwastad/Grootrivier Boerevereniging is deur die Trustfonds bewillig sodat die SAPD misdaad op ‘n voorkomende basis kan bestry.  Hierdie toerusting sal in padblokkades en voorsitoperasies gebruik word, veral vir die bekamping van veediefstal.

Kimberley:  SAPD

Drie Pulnix veediefstal moniteringstelsels is aan die SAPD in Kimberley geskenk waardeur die diefstal van vee gemonitor en voorkom kan word.

Koopmansfontein Boerevereniging: Veiligheidsborde

Die Koopmansfontein Boerevereniging in die Noord-Kaap het veiligheids-waarskuwingsborde in die boerevereniging se gebied aangebring. Verskeie myne is tans in die gebied aktief en daar is gedurig voertuie en vreemde persone wat die gebied binnekom en ‘n veiligheidsrisiko vir die boeregemeenskap inhou. Die doel van die borde is om persone te waarsku dat dit privaat eiendom is en dat betreders vervolg kan word en sodoende word die veiligheidsrisiko vir die boeregemeenskap verlaag.

Volop- en Niekerkshoop Boerevereniging: Roepsein- en plaasnommerstelsel

In die strewe na beter koördinering van veiligheidsaksies op grondvlak, het die Volop- en Niekerkshoop Boereverenigings ´n stel roepseine en plaasnommers ontwikkel waardeur reaksietye in noodsituasies verbeter kan word. Die roepseine en plaasnommers word op die dakke van wonings geverf wat dit maklik sigbaar uit die lug en van die pad af maak. Die Trustfonds het ´n bydrae gemaak tot die aankoop van die verf vir die aanbring van hierdie nommers.

Hopetown Kommando: Radiostelsel

Die Hopetown Kommando bedien die Hopetown en Strydenburg gemeenskappe en beskik oor ‘n aktiewe en goed georganiseerde plaasbeveiligingstelsel. Die gebied is in agt sektore verdeel volgens die verskillende boereverenigings binne die gebied. Elke maand word ‘n Gesamentlike Operasionele Koördineringskomiteevergadering (GOKOK) gehou wat deur elke sektorleier of boerevereniging en ander rolspelers bygewoon word. Die kommando het ‘n dringende behoefte aan ‘n Marnetradio om die betroubare Marnetnetwerk in die gebied te bedien. Kommunikasie tussen boere is goed, maar die kommando kon weens ‘n gebrek aan fondse nie ‘n radio aanskaf om met die gemeenskap te kommunikeer nie. Die kommando beskik nie oor ‘n bevel-en-beheer skakelfunksie nie, wat hulle optrede aan bande lê en reaksietyd word ingeboet. Die Trustfonds het ‘n Bantam MK radio aan die kommando geskenk om hulle kommunikasie-vermoë te verbeter.

Veediefstal-moniteringstelsel

Die Pulnix-stelsel word gebruik in die bekamping van veediefstal in die Noord-Kaap. Die stelsel word op die toegangsroete van misdadigers opgestel en het ‘n reikwydte van tot 300m. Sodra die infrarooi sensor geaktiveer word, word ‘n alarm by die volgende plekke geaktiveer:

 • Per radiosender na die betrokke SAPD-stasie waarna die ondersoekbeampte in kennis gestel word dat die alarm geaktiveer is;
 •  Per radiosender na ‘n handradio of motorradio;
 •  Per selfoon na die ondersoekbeampte.

Die voordeel van die stelsel is dat die SAPD se mannekrag meer effektief aangewend kan word. Veediefstaleenhede hoef nie meer voorlê-dienste te verrig nie, aangesien die toestel die funksie verrig. Verskeie suksesse is reeds in die Noord-Kaap met die toestel behaal waar veediewe aangekeer is. Die toestelle sal die eiendom van die Noord-Kaap Rooivleisprodusente Organisasie (RPO) bly en deur die SAPD se Tegniese Dienste afdeling bedryf word. Gereelde terugvoer oor suksesse met die aanwending van die toestel word aan die RPO tydens hulle veediefstalvergaderings verskaf.

NOORDWES

Groep 20: Multimedia-projektor vir landelike beveiliging

Groep 20 is geleë in Mafikeng in die Noordwes Provinsie en het agt kommando’s met twee AOKOK’e, naamlik Marico en Malopo onder sy beheer. Die opleidingskomponent van Groep 20 is verantwoordelik vir magvoorbereiding en verskeie lesings en voorleggings word gereeld aangebied. Hierdie opleiding word op ´n gereelde basis aan kommando’s en ander groepe, insluitend georganiseerde landbou verskaf. Die aanbiedings sluit visuele aanbiedinge in met betrekking tot plaasaanvalle en gevegsaanduidings wat gerig is op voorkomende maatreëls. In die aanbiedings word van foto’s en visuele gevegsaanduidings gebruik gemaak om pro-aktiewe wenke deur te gee waardeur daar gepoog word om plaasaanvalle te voorkom. ´n Ander verantwoordelikheid van Groep 20 is die beveiliging van die internasionale grens tussen Suid-Afrika en Botswana  – dit sluit agt grensposte in. Al die grensposte word gebruik om die infiltrasie van kriminele te voorkom. Die Trustfonds het finansiering benodig vir die aankoop van ‘n multimedia projektor wat gebruik sal word in voorleggings oor landelike veiligheid.

Delareyville Kommunikasiesentrum

Die sentrum is op 11 Oktober 2001 in gebruik geneem en bedien die landelike gemeenskap van die Delareyville- en Sannieshof areas. Die sentrum vervul die rol van ‘n vroeë waarskuwingsentrum waar veldbrande, plaasaanvalle en verdagte voertuie gerapporteer kan word en vanwaar boere die SAPD en kommando kan inlig, sodat die nodige stappe geneem word. Voorts funksioneer die sentrum onder die beheer van die Gesamentlike Operasionele Koordineringskomiteevergadering (GOKOK). Die Trustfonds het die volgende toerusting geskenk: ‘n rekenaar; ‘n drukker en ‘n 2.7kv noodkragopwekker.

GAUTENG

Radio’s:  Bloekomspruit Boerevereniging

Bloekomspruit Boerevereniging, ‘n affiliasie van Agri Gauteng, funksioneer binne die Burg B stelsel van Heidelberg.  Hierdie gebied is in wyke ingedeel.  Elke wyk word bestuur deur ‘n wykshoof wat bygestaan word deur ‘n wyksbestuurder, bestaande uit kommunikasie, brand, veiligheid, verkeer en maatskaplike ondersteuning.  As gevolg van ‘n toename in insidente soos veediefstal, kwaadwillige saakbeskadiging en sporadiese brandstigting, is ‘n patrolleringstelsel in die gebied geimplementeer.  Die wykslede ry op ‘n daaglikse basis patrollie volgens ‘n vooropgestelde rooster en roete.  Dit is uiters noodsaaklik dat lede wat patrollie ry, kontak het met ander boere ten tye van insidente.  Die SAPD lewer ondersteuning aan die gemeenskap met aspekte soos navrae met betrekking tot verdagte voertuie en bystand tydens insidente.

Tydens hierdie patrollies is die volgende suksesse reeds behaal:

 • Die oopvlek van smokkelsindidate met dagga;
 • Arrestasie van persone betrokke by skaapdiefstal;
 • Aanmeld van verskeie veldbrande wat deur jeugdigdes gestig is;
 • Arrestasie van onwettige jagters.

Die kommunikasie wat op die radios toegelaat word, sal slegs verband hou met veiligheidsaspekte en brandbestryding.  Die radios word deurentyd in die plaaslike polisiestasie en deur die kommunikasiehoof wat ook die Burg B hoof is, gemonitor en indien enige persoon dit vir privaat doeleindes sou gebruik sal hy onmiddelik deur die kommunikasiehoof aangespreek word.  Met die radios kan kommunikasie tussen lede en ‘n wyk gevoer word wanneer daar op ‘n noodsituasie gereageer word.  Die Trustfonds het fondse bewillig vir die aankoop van die radio’s.

LIMPOPO

Radio’s – Bosveldtak

Die stygende misdaadtendens in die Limpopo-provinsie het die Bosveld-tak van Agri Limpopo genoodsaak om met erns die veiligheidstrukture van hulle lede in oënskou te neem.  Die grootste probleem in die gebied strek vanaf Tom Bourke tot by Platjan weens die groot hoeveelhede onwettige immigrante wat die gebied inkom en ‘n veiligheidsrisiko vir die totale boerderygemeenskap inhou.  Om die gemeenskap se noodkommunikasie te verbeter, het die Trustfonds ‘n bydrae gemaak tot die aankoop van radio’s wat reeds met welslae gebruik is in die bekamping van misdaad.

Veiligheidstoerusting:  Soutpansberg Distriks Landbou-unie

Die Soutpansberg Distriks Landbou-unie, wat ‘n lid is van TLU SA, het aansoek gedoen om die befondsing van uitrusting wat gebruik kan word in landelike beveiligingsaksies. Die landbou-unie beskik oor ‘n goed ontwikkelde veiligheidstruktuur wat binne die grense van die unie bedryf word deur die landbougemeenskap.  Waar nodig, vind alle optredes in oorleg met die plaaslike polisiediens plaas.  Die toepaslike wetgewing rig ook alle optredes van individue wanneer optredes beplan word.  Die Trustfonds het fondse bewillig vir die aankoop van koeëlvaste baadjies, groen voertuigdakligte, glim-baadjies.