Visie & Missie - Agri SAAgri SA

Visie & Missie

Agri SA bevorder die ontwikkeling, winsgewendheid, stabilitiet en volhoubaarheid van primêre landbou in Suid-Afrika deur sy betrokkenheid by en insette op nasionale en internasionale beleid en die implementering daarvan.

Eenheid oor Landbou

Agri SA, ‘n federasie van landbou-organisasies gestig in 1904 as die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, bestaan uit nege provinsiale en 24 bedryfsorganisasies. Deur middel van sy geaffilieerde lede verteenwoordig Agri SA ‘n uiteenlopende groepering van individuele boere ongeag geslag, kleur of ras.

Agri SA se beleidsinsette is onder andere gerig op handels- en nywerheidsbeleid, belasting, grondhervorming, arbeidswetgewing, opleiding, boerontwikkeling, omgewingsake, waterregte en -prysstrategie, ander inset-verwante aangeleenthede, plaasveiligheid, wet en orde, infrastruktuur, tegnologie-ontwikkeling en -oordrag, statistiese inligting en plaaslike regering. Die organisasie het ‘n uitgebreide kommunikasienetwerk met sy lede en ander geaffekteerde gemeenskappe, organisasies en individue.

Agri SA is lid van Besigheideenheid Suid-Afrika (BUSA), die Internasionale Kamer van Koophandel (ICC), die Wêreld Boere-organisasie (WFO), die Suider-Afrikaanse Konfederasie van Landbou-unies (SACAU) en die Cairns-groep van landbouleiers.

Agri SA kommunikeer met lede deur middel van sy twee-maandelikse tydskrif, naamlik Agri, ingelyf Die Boer/The Farmer, ‘n elektroniese nuusbrief en is ook verantwoordelik vir programinhoud van ‘n landbouprogram wat op RSG uitgesaai word.

Landbou in Suid-Afrika is steeds ‘n belangrike sektor ten spyte van sy relatief klein bydrae tot die bruto binnelandse produk. Die sektor is ‘n belangrike verskaffer van werksgeleenthede veral in plattelandse gebiede, asook ‘n belangrike verdiener van buitelandse valuta.

Die landbou se prominente indirekte rol in die ekonomie is ‘n funksie van terugwaartse en voorwaartse skakeling met ander sektore. Aankope van intermediêre goedere en dienste vorm terugwaartse skakeling met die vervaardigingsektor, terwyl voorwaartse skakeling hoofsaaklik gevestig word deur middel van die verskaffing van grondstowwe aan die nywerheid. Ongeveer 70% van landbou-uitsette word gebruik as intermediêre produkte. Die landbou is in eie reg ‘n belangrike sektor asook ‘n belangrike drywer vir groei in die res van die ekonomie – ‘n feit wat ook erken word in beleidsverwante dokumente soos die Nasionale Ontwikkelingsplan 2030.

In wese bevestig die Nasionale Ontwikkelingsplan die noodsaak vir die landbousektor – hetsy opkomend of kommersieel – om steeds die ruimte gegun te word om ekonomiese groei, werkverskaffing, die verdiening van buitelandse valuta en die ontwikkeling van die nywerheidsektor binne ‘n veilige en nie-diskriminerende omgewing maksimaal te kan ondersteun.

Weens ‘n onaanvaarbare vlak van misdaad en geweld in landelike gebiede, poog die organisasie voortgeset om ‘n veilige omgewing vir mense wat betrokke is in die landbou te verseker. ‘n Goeie werksverhouding word gehandhaaf met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) op beleids- sowel as operasionele vlak met die oog daarop om verwante probleme aan te spreek.

Agri SA en sy lede:
1.respekteer en voldoen aan die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika met die formulering van standpunte en verbandhoudende optrede;
2.steun op privaat eiendomsreg en ‘n vryemarkbenadering as vertrekpunte vir welvaartskepping;
3.fokus op landbou-meriete en tree A-polities op;
4.bevorder volhoubare produksiepraktyke, ook ter ondersteuning van nasionale voedselsekerheid;
5.stel nie mandate ondergeskik aan dié van ander organisasies nie;
6.handhaaf demokratiese beginsels met besluitneming, en
7.pas algemeen aanvaarde korporatiewe bestuurspraktyke toe.

“God seën Suid-Afrika”

Agri SA is ‘n federasie van landboukundige organisasie wat in 1904 tot stand gebring is en bestaan uit provinsiale en kommoditeitsorganisasies wat ‘n diverse groep van individuele boere, ongeag gender, kleur of herkoms, verteenwoordig.

Klik hier vir die vakante poste.